Toppers

BCA II SEMESTER TOPPERS

MANUPRIYA C.
(I-Rank)

VEENA M.
(II-Rank)

BINDU A.
(III-Rank)

JYOTHI K.
(III-Rank)

AKASHATA H.
(II-Rank)

SAHIL I.
(I-Rank)

KAVYA M.
(I Rank)

ALFIYABANU K.
(III-Rank)

KIRAN A.
(II-Rank)

I - YEAR TOPPERS FOR THE ACADEMIC YEAR 2021-22

INDUJA M DEVAGIRI
1st Semester
9.66 (SGPA) 93.86 %

AKSHATA HABIB
1st Semester
9.44 (SGPA) 91.86 %

JYOTHI KATHWA
1st Semester
9.42 (SGPA) 91.71 %

II - YEAR TOPPERS FOR THE ACADEMIC YEAR 2021-22

SNEHA S. MAVINAKAI
4th Semester
91.23 %

SHIVAKUMAR M. PATIL
4th Semester
90.31 %

JYOTHI S. NEERALAGI
4th Semester
90.9 %

III - YEAR TOPPERS FOR THE ACADEMIC YEAR 2021-22

KAVITA
6th Semester
92.50 %

PRASANYA P
6th Semester
89.63 %

VANDANA POLICEPATIL
4th Semester
88.75 %

I YEAR TOPPERS FOR THE ACADEMIC YEAR 2020-21

JYOTHI S NEERALAGI
1st Semester
86.77%

SHANMUKHAPPA C PARADDI
2nd Semester
89.23%

II YEAR TOPPERS FOR THE ACADEMIC YEAR 2020-21

KAVITA I GANAMUKHI
3rd Semester
93.57%

VANDANA POLICEPATIL
4th Semester
96.57%

III YEAR TOPPERS FOR THE ACADEMIC YEAR 2020-21

MALANABI KAMMAR
5th Semester
89.57%

MALANABI KAMMAR
6th Semester
88.62%